Tájékoztató

Felhasználói berendezések létesítési folyamatának változásairól

Bevezetés:

Felhívjuk Tisztelt tervező, kivitelező partnereink, illetve Felhasználóink figyelmét, hogy 2018.02.01.-től a csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki biztonsági ellenőrzésére, valamint kiviteli tervének műszaki biztonsági felülvizsgálatára új jogszabályi rendelkezések lépnek hatályba. Jelen tájékoztatónkkal elő kívánjuk segíteni a csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések létesítésében érdekeltek felkészülését az új rendelkezések szerinti folyamatra.

Az új rendelkezések „gázfogyasztó készülékcsere” esetén egyszerűsítik a felhasználói berendezések kivitelezésének folyamatát.

Jelenleg a „gázfogyasztó készülékcsere” műszaki tartalma jogszabályban részletesen nincs definiálva, ezért az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. az iparágat képviselő szakmai szervezetek által kidolgozott javaslatban foglaltakat tekinti irányadónak, így azonos jelleggel szíveskedjenek jelen tájékoztatóban leírtakat kezelni.

Amennyiben a „gázfogyasztó készülékcsere” követelményeit, műszaki tartalmát a későbbiekben jogszabályban hirdetik ki – várhatóan a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet módosításaként – és az nem az alábbiaknak megfelelő tartalommal jelenik meg, úgy Társaságunk természetesen az irányadó jogszabályhoz illeszkedően alakítja gyakorlatát.

A készülékcsere értelmezése:

A „gázfogyasztó készülékcsere” alatt az alábbi műszaki feltételek egyidejű teljesítésülése értendő:

 1. A meglévő gázfogyasztó készülék(ek) helyett cserével beépített új készülék(ek) égéshőre vetített összes hőterhelése legfeljebb 70 kW lehet,
 2. a beépített új gázfogyasztó készülék(ek) feleljen(ek) meg az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőség értékelésének általános feltételeiről szóló jogszabály előírásainak,
 3. a készülékcserével a felhasználási hely felhasználói berendezésének égéshőre vetített összes hőterhelése nem lehet nagyobb a készülékcsere előtti állapothoz képest,
 4. a készülékcsere nem járhat a csatlakozóvezeték, a gázmérő kötés átalakításával, a felhasználási hely névleges méréshatárú gázmérőjének cseréjével,

A készülékcserét tartalmazó kiviteli tervekkel kapcsolatos változások és elvárások

 1. Amennyiben a felhasználói berendezés átalakítására olyan terv készül, amely a készülékcsere értelmezése részben leírtaknak megfelel és azon túl más műszaki módosulást nem tartalmaz, úgy a kiviteli tervet a földgázelosztóhoz nem kell benyújtani műszaki-biztonsági felülvizsgálatra. Amennyiben a földgázelosztóhoz mégis ilyen tervet nyújtanak be, úgy azt a földgázelosztó érdemi felülvizsgálat nélkül küldi vissza a feladónak.
 2. Figyelemmel arra, hogy a készülékcsere gázszerelésének műszaki biztonsági ellenőrzését (ennek részleteit lásd később) az arra vonatkozó tervet készítő tervezőmérnök végezheti, ezért tájékoztatóul közöljük a tervezővel kapcsolatos jogszabályi követelményt:
  „Készülékcsere gázszerelésének műszaki-biztonsági szempontú ellenőrzését olyan tervezőmérnök végezheti, aki a tevékenység végzésének időtartama alatt rendelkezik legalább évi 2 000 000 Ft értékű felelősségbiztosítással. Több lakást, vagy több nem lakás céljára szolgáló helyiséget magában foglaló ingatlant érintő készülékcsere gázszerelésének műszaki-biztonsági szempontú ellenőrzését olyan tervezőmérnök végezheti, aki a tevékenység végzésének időtartama alatt rendelkezik legalább évi 5 000 000 Ft értékű felelősségbiztosítással.”
 3. A készülékcserét az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló rendelet (266/2013 (VII.11.) Korm. rend.) szerinti jogosultsággal rendelkező tervező által készített kiviteli terv alapján lehet kivitelezni.

A készülékcsere kivitelezése, műszaki biztonsági ellenőrzése

 1. A készülékcsere kivitelezését a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet szerint arra jogosultsággal rendelkező szakember végezheti.
 2. A készülékcserét a 11/2013. (III.21.) NGM rendelet 2. számú melléklete szerinti Műszaki Biztonsági Szabályzatban előírtak szerint kell elvégezni.
 3. Gázfogyasztó készülékcsere esetén az elkészült gázszerelés ellenőrzését az ingatlantulajdonos, vagy megbízása alapján a kivitelező szerelési nyilatkozat benyújtásával kezdeményezi a tervet készítő tervezőnél.
 4. A gázfogyasztó készülékcsere estén a műszaki-biztonsági ellenőrzést a készülékcserét tartalmazó kiviteli terv készítője (tervező) végzi el, a földgázelosztó jelenléte nélkül.
 5. A műszaki biztonsági ellenőrzést készülékcsere esetén is a 11/2013. ( III.21.) NGM rendelet 2. számú mellékletének 5.4. pontjában leírtak értelemszerű alkalmazásával (pl. Készülékcsere esetén a földgázelosztó helyett a tervező értendő) kell végezni.
 6. Készülékcsere esetén a kiviteli tervet és a tervezői műszaki biztonsági ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet a kivitelező köteles a földgázelosztónak az ellenőrzést követő 2 munkanapon belül átadni. A földgázelosztóhoz történő bejelentést a melléklet szerinti Jegyzőkönyv megküldésével kell megtenni.

Egyebek:

 1. A készülékcsere kapcsán készült dokumentumok (szerelési nyilatkozat megvalósulási dokumentáció stb.) az eddigi alkalmazott formával, tartalommal egyezzenek meg.
 2. A csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés - készülékcserébe nem tartozó – létesítése, átalakítása, megszüntetése kapcsán kialakult folyamat és annak követelményei nem változnak, azok a megszokott módon történnek a továbbiakban is.
 3. A készülékcsere értelmezési részének d) pontjában írt „gázmérő kötés átalakítása” a primer oldali (mérő belépő oldali kötésének) változatlanságát jelenti.
 4. A „Meglévő gázfogyasztó készülék cseréje egyszerűsített eljárással” folyamat továbbra is megmarad, annak követelményeire a 11/2013 (III.21.) NGM rendelet 6. § vonatkozik.
 5. Vonatkozó jogszabályok:
 6. A leírtakkal kapcsolatosan felmerülő, konkrétan megfogalmazott kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: info@gdfsuez.hu

Melléklet: Jegyzőkönyv (a GET 89 § (3) szerinti készülékcseréről)

Győr, 2018. január 15.
Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt